Soybean isolated on white background

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 4 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 4-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

सोयाबीन बाजारभाव 4-12-2021 Last Updated On 8.27 PM

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 60 5400 6781 6600
औरंगाबाद क्विंटल 42 5900 6200 6050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 28 5601 6667 6400
कारंजा क्विंटल 5000 5700 6750 6275
तुळजापूर क्विंटल 620 6700 6700 6700
राहता क्विंटल 170 6400 6771 6651
नागपूर लोकल क्विंटल 1739 4800 6551 6113
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 5000 6760 6552
मेहकर लोकल क्विंटल 2250 5500 6900 6500
जालना पिवळा क्विंटल 2432 6100 6700 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 3226 5400 7425 6350
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6100 6450 6250
आर्वी पिवळा क्विंटल 561 4500 7000 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 1877 6000 6900 6450
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5500 7100 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 6 5900 5900 5900
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1089 5500 6935 5850
भोकरदन पिवळा क्विंटल 50 6400 6500 6450
भोकर पिवळा क्विंटल 179 5800 6589 6195
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 373 6000 6500 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2110 6050 7190 6450
खामगाव पिवळा क्विंटल 9165 5800 7050 6425
मलकापूर पिवळा क्विंटल 322 5000 6666 5700
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6600 6850 6650
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 300 6000 6500 6250
धरणगाव पिवळा क्विंटल 12 4795 6500 6015
मुखेड पिवळा क्विंटल 41 6100 6700 6600
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 38 6100 6400 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 54 5900 6000 5985
सिंदी पिवळा क्विंटल 150 5200 6500 6200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 2138 5650 6675 6350

 

सोयाबीन बाजारभाव 3-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
लासलगाव क्विंटल 356 4000 6690 6601
जळगाव क्विंटल 19 5800 6000 6000
माजलगाव क्विंटल 623 5300 6320 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 6150 6255 6202
सिल्लोड क्विंटल 30 4700 6100 5800
उदगीर क्विंटल 2000 6550 6655 6602
कारंजा क्विंटल 4000 5850 6620 6150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 5830 6576 6251
राहता क्विंटल 86 6200 6646 6450
सोलापूर लोकल क्विंटल 232 3600 6515 6355
अमरावती लोकल क्विंटल 6263 5800 6271 6035
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 6200 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 5999 6660 6329
कोपरगाव लोकल क्विंटल 145 4790 6686 6475
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 45 5675 6351 6071
मेहकर लोकल क्विंटल 2650 5400 6700 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 9603 6000 7073 6500
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 36 6100 6500 6400
जालना पिवळा क्विंटल 1902 5350 6450 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 2597 5000 6980 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1102 3950 6510 5230
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6150 6400 6250
आर्वी पिवळा क्विंटल 440 4500 6500 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 1210 5800 6900 6350
बीड पिवळा क्विंटल 478 5000 6500 6313
पैठण पिवळा क्विंटल 17 5822 5981 5900
वर्धा पिवळा क्विंटल 392 6250 6500 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 172 4809 6300 5555
जिंतूर पिवळा क्विंटल 147 6100 6700 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 650 5825 6145 6070
सावनेर पिवळा क्विंटल 35 5676 5895 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 26 5500 5900 5700
गेवराई पिवळा क्विंटल 174 5700 6400 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 7 5950 6500 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 32 4800 6100 5800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 6250 6550 6400
मंठा पिवळा क्विंटल 243 5000 6350 6000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 397 6300 6540 6420
मुरुम पिवळा क्विंटल 164 5750 6451 6100
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 5900 6400 6351
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1471 5250 6535 6250
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 80 5800 6300 6150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 212 3500 6311 5680
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 235 4000 6375 5200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1900 6250 6700 6525
देवणी पिवळा क्विंटल 132 5800 6849 6324

 

सोयाबीन बाजारभाव 2-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
औरंगाबाद क्विंटल 27 5200 5900 5550
माजलगाव क्विंटल 359 5000 6200 5950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 5801 6100 5950
उदगीर क्विंटल 2150 6400 6470 6435
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 5800 6376 6200
सेलु क्विंटल 278 5275 6200 5960
लोहा क्विंटल 37 5851 6474 6351
तुळजापूर क्विंटल 600 6250 6250 6250
मोर्शी क्विंटल 300 6000 6325 6162
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 5500 6305 6165
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5900 6530 6215
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 35 5701 6171 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 2350 5300 6400 6200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 65 6150 6300 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 9716 6071 6851 6400
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 101 6100 6351 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1655 4000 6300 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 2670 5100 6605 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 585 3950 6305 5127
चिखली पिवळा क्विंटल 816 5900 6500 6200
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 5200 6600 6200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 825 5540 6450 6050
भोकर पिवळा क्विंटल 73 5971 6259 6115
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 414 5800 6200 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 60 5400 6200 5900
परतूर पिवळा क्विंटल 34 6000 6341 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 50 6275 6400 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 5800 6200 6200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6041 6041 6041
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 60 6150 6386 6200
मुखेड पिवळा क्विंटल 43 6250 6300 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 248 5300 6400 5850
उमरगा पिवळा क्विंटल 17 6000 6361 6360
पुर्णा पिवळा क्विंटल 39 6200 6500 6351
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 62 6000 6270 6200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 270 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5100 5300 5200
भंडारा पिवळा क्विंटल 3 5400 5400 5400
राजूरा पिवळा क्विंटल 206 4550 6460 6089
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 450 5700 6200 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 91 6519 6690 6604

 

सोयाबीन बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
माजलगाव क्विंटल 441 4800 6211 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 47 5500 6250 5875
संगमनेर क्विंटल 2 6100 6100 6100
उदगीर क्विंटल 2800 6200 6320 6260
कारंजा क्विंटल 3500 5525 6100 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 5900 6198 6025
लोहा क्विंटल 30 5811 6251 6111
राहता क्विंटल 28 6000 6301 6150
वडवणी क्विंटल 7 5600 5721 5600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 5500 6105 6055
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 4300 6195 6055
सांगली लोकल क्विंटल 230 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1658 4700 6300 5900
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5200 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 885 5900 6480 6190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 266 4000 6225 6000
लातूर पिवळा क्विंटल 12303 5750 6700 6350
जालना पिवळा क्विंटल 2101 4900 6250 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 3036 5100 6500 5900
परभणी पिवळा क्विंटल 205 6100 6400 6200
आर्वी पिवळा क्विंटल 300 4500 6270 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 1150 5600 6380 6090
बीड पिवळा क्विंटल 169 5000 6300 5997
वाशीम पिवळा क्विंटल 6600 5200 6500 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5686 5686 5686
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 900 5530 6140 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 231 5000 6159 5580
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1275 5820 6380 6050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 532 5000 6035 5750
परतूर पिवळा क्विंटल 77 5976 6200 6150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 61 6375 6475 6375
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 5000 6000 5500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 4700 6080 5600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 5400 6268 6100
औसा पिवळा क्विंटल 641 4200 6380 6245
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 265 5850 6200 6025
मुखेड पिवळा क्विंटल 40 6150 6200 76150
मुरुम पिवळा क्विंटल 698 5199 6699 5749
उमरगा पिवळा क्विंटल 52 5800 6226 6165
बसमत पिवळा क्विंटल 285 5880 6550 6370
पुर्णा पिवळा क्विंटल 59 5200 6361 6190
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1582 5120 6540 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 867 5000 6270 6000
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 112 5900 6100 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 500 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5100 5300 5200
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4400 4500 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 55 3841 6100 5450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1521 5875 6400 6150
बोरी पिवळा क्विंटल 31 5000 6000 5900