अहमदनगर Live24 टीम, 17 डिसेंबर 2021 :- अहमदनगर महानगरपालिकेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘अमृत’ पाणीपुरवठा योजनेच्या महत्वाच्या कामासाठी शट डाउन घेणे जरुरीचे आहे.(Ahmednagar News)

तसेच सदर शट डाउनमध्ये कार्यरत शहर पाणीपुरवठा योजनेवरील इतर महत्वाची दुरूस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान हि कामे सोमवार दि.२०-१२-२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यत घेण्यात येणार आहे.

त्यामुळे या काळात मुळानगर, विळद येथून होणारा पाण्याचा उपसा बंद राहणार असल्याने शहर पाणी वितरणासाठीच्या टाक्या भरता येणार नाही.

त्यामुळे सोमवार दि.२०-१२-२०२१ रोजी बोल्हेगाव, नागापूर, सावेडी उपनगरातील गुलमोहर रोड, पाईपलाईन रोड, लक्ष्मीनगर, सुर्यनगर, निर्मलनगर, मुकुंदनगर तसेच केडगाव,

नगर-कल्याण, रोडवरील शिवाजीनगर परिसर इ. भागास सकाळी ११.०० नंतरच्या पाणी वाटपाच्या भागास पाणीपुरवठा होउ शकणार नाही. सदरचा पाणीपुरवठा हा दि.२१-१२-२०२१ रोजी करणेत येईल.

तसेच मंगळवार दि.२१-१२-२०२१ रोजी रोटेशननुसार पाणी वाटपाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागास म्हणजेच मंगलगेट, रामचंद्र खुंट,कोठला, झेंडीगेट, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, दाळमंडई, काळू बागवान गल्ली,

धरती चौक, माळीवाडा, कोठी या भागात व गुलमोहर रोड, प्रोफेसर कॉलनी परिसर, सिव्हील हाडको, प्रेमदान हाडको, म्युनिसीपल हाडको, सावेडी,

सारसनगर व बुरुडगांव रोड या भागात पाणीपुरवठा होणार नसून तो बुधवार दि.२२-१२-२०२१ रोजी करण्यात येईल. व बुधवार दि.२२-१२-२०२१ रोजी रोटेशननुसार पाणी वाटपाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागास म्हणजेच सर्जेपुरा,

तोफखाना, सिध्दार्थनगर, लालटाकी, दिल्लीगेट, नालेगाव, चितळे रोड, ख्रिस्तगल्ली, माळीवाडा, माणिकचौक, आनंदीबाजार, जुने मनपा कार्यालय परिसर, पंचपीर चावडी, बालिकाश्रम रोड परिसर,

स्टेशनरोड, विनायकनगर, आगरकर मळा व सावेडी इत्यादी भागातील पाणीपुरवठा हा बुधवार ऐवजी गुरुवार दि.२३-१२-२०२१ रोजी करण्यात येईल.

शहरातील पाणीपुरवठा एक दिवस बंद करून उपनगरात ज्या भागात जास्त दिवसाचे रोटेशन आलेले अशा भागात पाणीपुरवठा करण्याचा महानगरपालिकेचा मानस आहे.

तरी नागरीकांनी याची नोंद घेवून असलेल्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करून महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे मनपाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.