file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 28 जुलै 2021 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अन्वये स्थलांतरीत उसतोड कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

सदर योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्हयात जामखेड व पाथर्डी या दोन्ही तालुक्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी 02 व मुलींसाठी 02 या प्रमाणे प्रत्येकी 100 क्षमतेची एकूण 04 शासकीय वसतिगृह मंजूर केलेली आहेत. ही वसतीगृहे भाडेतत्वावरील इमारतीत सुरु करण्यासंदर्भात शासन स्तरावर मान्यता मिळालेली आहे.

तरी, जामखेड व पाथर्डी तालुक्यात अशा प्रकारे इमारत भाडेतत्वावर उपलब्ध असेल तर अशा इमारत मालकांनी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, अभिविश्व कॉम्प्लेक्स, बोल्हेगाव फाटा, मनमाड रोड अहमदनगर व तसेच अधिक्षक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह जामखेड,

आरोळेनगर जामखेड जि. अहमदनगर येथे आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इमारत भाडे तत्वावर घेण्यासाठी इमारत शैक्षणिक संस्थांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असावी.

इमारतीचे क्षेत्रफळ मोकळया जागेसह प्रति विद्यार्थी 100 चौ. फुटापर्यंत या प्रमाणे या वसतिगृहासाठी 10,000 चौ. फुट पर्यंत इमारतीचे क्षेत्रफह असावे. प्रति 10 विद्यार्थी मागे 01 स्नानगृहे व 01 स्वच्छतागृहे असावे.

इतर आवश्यक सोयी सुविधा जसे पुरेसा पाणी पुरवठा व विद्युतपुरवठा पथदिवे इत्यादी. विद्यार्थी सुरक्षतेच्या दृष्टीने आवश्यक सोयी.

इमारत मालकांना दरमहा अपेक्षित असलेले इमारत भाडे व मालमत्ता कर इत्यादी माहितीसह जे इमारत मालक उपरोक्त भाडे तत्वाचे निकष पूर्ण करीत असतील अशा इमारत मालकांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.