Soyabin rates today maharashtra 12/10/2021 – last update on : 7.59 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 12-10-2021

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1577 3000 5520 4850
जळगाव क्विंटल 6 4100 4700 4700
माजलगाव क्विंटल 1500 4000 5000 4700
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 14 4552 4900 4700
उदगीर क्विंटल 3200 5200 5430 5315
कारंजा क्विंटल 8000 4125 5300 4750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4300 5451 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 515 4305 5685 5490
नागपूर लोकल क्विंटल 2912 4000 5300 5225
अमळनेर लोकल क्विंटल 127 4500 4752 4752
हिंगोली लोकल क्विंटल 1130 4000 5050 4525
कोपरगाव लोकल क्विंटल 664 3500 5300 4901
मेहकर लोकल क्विंटल 1050 3800 4825 4500
लातूर पिवळा क्विंटल 10355 4400 5652 5450
अकोला पिवळा क्विंटल 1138 4050 5251 4700
चोपडा पिवळा क्विंटल 27 4444 5042 4801
आर्वी पिवळा क्विंटल 1455 4000 5000 4750
चिखली पिवळा क्विंटल 1084 4600 6050 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 407 4000 4600 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 166 4375 5301 4901
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5850 4450 5025 4795
दिग्रस पिवळा क्विंटल 810 4250 5305 4795
जामखेड पिवळा क्विंटल 135 0 0 0
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5200 5800 5600
धरणगाव पिवळा क्विंटल 47 4292 5175 5025
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 20 4291 4991 4800
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 250 4500 5200 4850
किनवट पिवळा क्विंटल 21 4500 5100 4900
नायगाव पिवळा क्विंटल 21 4300 5300 5225
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 115 5000 5200 5100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 700 4000 5000 4500
पालम पिवळा क्विंटल 17 5001 5001 5001
उमरखेड पिवळा क्विंटल 560 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 450 0 0 0
काटोल पिवळा क्विंटल 94 2600 4151 3500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 78 4271 5101 4709
बोरी पिवळा क्विंटल 110 4500 5100 4800

 

कालचे सोयाबीन बाजारभाव (11-10-2021)

11/10/2021
जळगाव क्विंटल 7 4500 4500 4500
चंद्रपूर क्विंटल 757 3800 5070 4600
नंदूरबार क्विंटल 6 6050 6050 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 13 4800 5000 4900
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 2500 5090 4700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4300 5451 5200
सेलु क्विंटल 70 5000 5350 5051
तुळजापूर क्विंटल 560 5400 5400 5400
मानोरा क्विंटल 1033 4000 5950 4975
मोर्शी क्विंटल 1052 4050 4850 4450
सोलापूर लोकल क्विंटल 289 4800 5730 5530
कोपरगाव लोकल क्विंटल 252 4000 5676 5353
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 27 4200 4500 4350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3080 3950 5085 4517
चोपडा पिवळा क्विंटल 170 4900 5200 5100
भोकर पिवळा क्विंटल 134 3735 5423 4579
दिग्रस पिवळा क्विंटल 750 4000 4855 4665
वणी पिवळा क्विंटल 357 3700 4955 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 31 3800 4400 4225
शिरपूर पिवळा क्विंटल 37 4350 5151 4899
परतूर पिवळा क्विंटल 68 4800 5400 5200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 5000 5900 5600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 58 2500 4500 4000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 22 5185 5185 5185
किनवट पिवळा क्विंटल 29 4800 5200 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 92 5000 5200 5100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 20 4200 5200 4500
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1148 5950 6000 5970
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 200 4400 5000 4900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 670 4800 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 740 4800 5100 5000
राजूरा पिवळा क्विंटल 25 4000 4800 4382
काटोल पिवळा क्विंटल 165 2700 5101 4460
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 277 3000 4500 3800
बोरी पिवळा क्विंटल 92 4700 4800 4750

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !